Apa itu dajjal menurut al quran

D alam Al-Qur’an olh kalangan ulama mash prmasalahkan. Mrka mmpranyakan nang hkmah apa balk ak prgaskannya pnybuan kaa Dajjal alam nash Al-Qur’an, knapun alam nash has masalah Dajjal panang sbaga masalah yang sanga urgn. Bra nang kmunculan Dajjal akhr zaman sbaga pnybab brbaga malapaka bsar, bukan saja gaungkan olh Nab rakhr, akan ap suah sjak lama para nab-nab rahulu mngsyarakan kpaa sluruh umanya.


Unuk lbh jauh mmbuka abr hkmah rsbu, sbagan ulama mncoba unuk mngulas masalah Dajjal u ngan ulasan unuk mngulas:


1. Pnybuan kaa Dajjal sbnarnya suah aa alam Al-Qur’an. Hanya saja ungkapkan scara rsra alam s kanungan aya-ayanya. Kaa Dajjal apa lha lbh jlas lag slah rlbh ahulu mnlaah brbaga afsran aya yang brkaan ngan masalah rsbu. Conoh yang apa ungkapkan sn aalah sbagamana yang rapa alam Surah Al-An’aam aya 158. Allah SWT brfrman:


“Yang mrka nan-nan ak lan hanyalah kaangan malaka kpaa mrka (unuk mncabu nyawa mrka) aau kaangan (sksa) Tuhanmu aau kaangan bbrapa aya Tuhanmu. Paa har aangnya aya ar Tuhanmu, aklah brmanfaa lag man ssorang kpaa rnya snr yang blum brman sblum u, aau a (blum) mngusahakan kbakan alam masa mannya. Kaakanlah: “Tunggulah olhmu ssungguhnya Kampun mnunggu (pula)”. (QS. Al-An’aam: 158)


Dalam afsran aya, rangkan bahwa s kanungan aya rsbu mlpu spuar masalah Dajjal, rbnya maahar ar arah bara an kmunculan makhluk-makhluk anh brbnuk bnaang mlaa, yang ksmuanya u aalah bagan ar ana-ana kama.


2. Manakala Al-Qur’an mmbrakan nang urunnya Al-Mash Isa as aau rbunuhnya Dajjal olhnya, sbnarnya paa saa u scara oomas Al-Qur’an pun mmbrakan pula akan munculnya Dajjal. Tnunya hal rsbu apa paham olh karna bra nang rbunuhnya Dajjal olh Isa as panang cukup unuk mnja ana buk akura bag kmunculan Dajjal. Scara logka pun apa pk sau konklus akhr mnyaakan bahwa kbraaa Isa as akr zaman nan mnunjukan kaan ra akan kbraaan Dajjal.


3. Scara spsfk kaa Dajjal juga rsra alam frman Allah SWT sbaga brku:


“Ssungguhnya pncpaan lang an bum lbh bsar arpaa pncpaan manusa.” (QS. Al-Mu’mn: 57).


Abu Al-‘Alyah salah sorang okoh ab’n alam mmbrkan nrprasnya rhaap pnafsran aya rsbu mnyaakan bahwa yang maksu ngan kaa manusa alam ks aya aalah Dajjal. Ja, buny ks pnafsrannya mnja: “Ssungguhnya pncpaan lang an bum lbh bsar arpaa pncpaan Dajjal.”


4. Al-Qur’an ak mnybukan kaa Dajjal scara ransparans spanjang ran aya-ayanya. Hal rsbu sbnarnya lbh karnakan masalah Dajjal suah rasa cukup pnjlasannya wakl olh para Nab an Rasul yang lah mnyampakan scara panjang lbar kpaa umanya masng-masng.

Dajal (bahasa Arab: الدّجّال a-Dajjāl) aalah sorang okoh alam skaolog Islam yang akan muncul mnjlang kama. Dajal uurkan kafr an jaha, pmbawa fnah (ujan) rbsar an ak har ujan yang rbsar slan u.

Pngahabsan para nab sblum Nab Muhamma lah pula mnjlaskan nang Dajal kpaa umanya, hanya ak sal pnjlasan Muhamma, spr Dajal aalah sorang yang pcak (bua) salah sau maanya.

Emolog

Lafazh a-Dajjal ambl ar prkaaan orang Arab (دَجَلَ الْبَعِيْرَ), fnsnya aalah ca ngan ruup an mnuup ngannya. Dfns asal ar kaa (الدَّجَلُ) a-Dajalu aalah mncampuraukkan, uurkan “دَجَلَ إِذَا لَبِسَ وَمَوَّهَ” fnsnya aalah mrancukan an mngauk-auk.

Ja, Dajjal aalah orang yang mrancukan, pnusa an yang brkan ssuau yang luar basa. Kaa rsbu rmasuk wuju mubaalaghah (mlbhkan) ngan wazan (فَعَّالٌ), brlaku fnsnya aalah banyaknya kbohongan juga krancuan arnya. Wuju jamaknya (دَجَّالُوْنَ), smnara Imam Malk mnjamakkannya ngan kaa (دَجَاجَلَةُ), an rmasuk jama’ aksr.

Pngahabsan kaa Dajjal mnja kosa kaa Arab yang lazm gunakan unuk slah "nab palsu". Namun slah A-Dajjal, mrujuk paa sosok "Pnyamar" aau "Pmbohong" yang muncul mnjlang kama. Islahnya aalah Al-Sang A-Dajjal (Bahasa Arab unuk "Al Sang Palsu") aalah rjmahan ar slah Syra Mshha Dghala yang lah mnja kosa kaa umum ar Tmur Tngah slama smakn ar 400 ahun sblum Al-Quran urunkan. Pnjlasan n lah sampakan olh Muhamma nang akan kaaan kaangan Dajal an para nab sblum Muhamma lah mngngakan kpaa kaumnya akan kaangannya.

Gnalog

Dajal mnuru kyaknan para Salafus shalh aalah sorang anak Aam, a bukan ar golongan jn, an bukan pula kurunan ar prpauan manusa an jn. Dua ulama konmporr brcakap bahwa Dajal aalah ban Aam, a buuh makan, mnum an lannya, olh karna u a akan an bsa bunuh olh Nab Isa. Kluarga Dajjal, ayah, bu, kakk an nnk moyangnya aalah pnymbah brhala. Mrka kurunan Yahuza, yang lah mnkah slama 30 ahun ap blum karuna sorang anak. Dajal ksahkan ak mmlk kurunan aau manul.

Da lahrkan ngr Samrah, sbuah ngr kcl Palsna, yang pngahabsan har mnja koa mula paa masa Nab Dau an slahnya.

Cr fsk

Mnuru has Dajal mmlk cr fsk spr caca paa maa krnya, mmlk rambu krng an lba. Sangkan argumn lan mngaakan maa kanannya yang bua. Da mmlk prawakan pnk, brkak bngkok, rambunya krng, bua sblah maanya.

Truls ngah ua maa Dajal ك ف ر (Kaf-Fa-Ra gunanya kafr) yang bsa baca olh orang bua aksara. Prwaya has lan mngaakan, a rlha sang mua, brbaan mula, prsangkaan kmrah-mrahan. Da sorang pmua posurnya gmuk, kulnya kmrah-mrahan, brambu krng, maanya sblah kanan bua, an maanya u spr buah anggur yang masak’ (ak brsnar), wajah Dajal srupa ngan Abul Uzza bn Qahan (llak Qurasy ar Khuza’ah yang hup 100 ahun Jahlyah).

Paa masa u pula, ngah Muhamma an para sahabanya, har ssorang yang brnama Ibnu Shayya, a mmlk smua cr khas Dajal. Umar bn Khaab pun brsumpah sampng Muhamma bahwa Ibnu Shayya aalah Dajal, ap Muhamma ak mnjawab apapun karnakan a ak mnapakan wahyu mngna hal rsbu. Karna ulah Muhamma ak mncuskan scara pas bahwa a aalah Dajal aau lannyanya, an karna u pula a brcakap kpaa ‘Umar, bahwa jka Ibnu Shayya mmpunya Dajal, maka 'Umar ak akan prnah bsa mmbunuhnya.

Bbrapa sahaba spnapa ngan apa yang ungkapkan olh ‘Umar, an brsumpah bahwasanya Ibnu Shayya aalah Dajal, sbagamana rwayakan ar Jabr bn Abllah, Ibnu ‘Umar, an Ssa ar pmbakaran Dzarr.

Pngahabsan Ibnu Shayya mnngar apa yang lah kaakan orang-orang mngnanya, lalu a mrasa sanga rluka karnanya. Pngahabsan a mmbla r bahwa a bukanlah Dajal, an brhujjah bahwa yang kabarkan olh nab nang sfa-sfa Dajal ak brlanaskan ngan kaaannya. Ibnu Shayya mngaku bahwa a sorang Muslm sangkan Dajal aalah kafr, a mmlk kurunan, sangkan Dajal manul, a bsa mmasuk koa Makkah an Manah, sangkan Dajal ak bsa.

Bograf

Dajal ak namakan alam Al Quran, ap rapa alam has yang mngurakan sfa-sfa Dajal, ana akan kaangannya an lan-lan. Pngahabsan har pula has yang mnjlaskan sblum kaangan Dajal asl, akan aang Dajal-Dajal kcl sjumlah ga puluh orang, yang ksmuanya mngaku sbaga uusan Allah, mmlk "mukjza", sb-nya.

Lokas

Mnuru ksah ar Tamm a-Dar sorang pna Nasran yang suah mmluk Islam an mnja sahaba nab. Da mnuurkan ksah nang pngalamannya nang playarannya brsama ga puluh orang lak-lak ar kablah Lakham an Juzam, pngahabsan mrka rampar sbuah pulau. D pulau rsbu mrka brjumpa ngan makhluk brbulu lba yang bsa brcakap, makhluk rsbu mngaku brnama al-Jassasah. Pngahabsan al-Jassasah u mmrnahkan Tamm bsra rombongan, unuk mmasuk sbuah bara yang alamnya har ssorang brubuh sanga gap an mula, kua anganya blnggu k kuuknya, slang kua luunya an maa kaknya rana ngan bs.

Pulau rsbu uurkan a braa lau Syam (lau Arab), pngahabsan Muhamma mnjlaskan kpaa para sahabanya smakn al lag bahwa Dajal akan muncul ar sblah mur.

Kmunculan

Kluarnya Dajal mrupakan ana kama mula akan sgara ba, yang mula paa masa kaum muslmn sang mmlk kkuaan mula an kluarnya a aalah unuk mngalahkan kkuaan rsbu. Sblum Dajal kluar, manusa uj ahulu ngan kmarau an klaparan, sra ak urunnya hujan an musnahnya ppohonan slama ga ahun brulang-ulang, bnaang rnak pun mnja ma.

Mnuru pnjlasan has bahwa Dajal akan muncul ar arah mur ar ngr Prsa, namakan Khurasan. Ibnu Kasr brcakap bahwa munculnya Dajal aalah ar Ashbahan (Isfahan) ar arah yang namakan Yahuyah. Kmunculan Dajal baru rlha jlas kka a sampa suau mpa slang Irak an Syam.

Dalam sbuah has rwaya Ibnu Majah, crakan juga bahwa Dajal akan muncul ngah-ngah pasukan Khawarj.

Prsnggahan

Duurkan alam has bahwa Dajal akan mmasuk smua ngr ngan mmbawa krusakan, kcual Makkah an Manah. Dksahkan pula a ak bsa masuk kalam mpa masj, yau Masj al-Haram, Masj Nabawy, Masj al-Aqsha an Masj ah-Thur. Pngahabsan Dajal akan mnaang arah aaran brgaram yang brnama Marrqanah.

Dakwah

Mnuru sorang ulama, awal kaangan Dajal a mnyru kpaa uma Islam mngaku sbaga Muslm, pngahabsan mngaku sbaga nab an paa ksuahannya mngaku sbaga Tuhan.

Pngku

Pngahabsan para pngkunya aalah mayoras uma Yahu, orang Arab para wana, orang fask, kafr an munafk, rakya jlaa, bragam suku bangsa, anak-anak hasl luar prnkahan, para pra yang spr wana an para wana yang spr pra.

Har kaum yang brsahaba ngan Dajal, an mrka mngahu bahwa Dajal aalah kafr, mrka hanya rnu agar mrka mnapakan makanan ar Dajal.

Kmampuan

Dajal rangkan alam has mmlk klbhan-klbhan spr halnya mukjza para nab, kunggulan n namakan ngan sraj, yau ssuau kmampuan aau knkmaan yang brkan olh Allah ap gunakan unuk kmaksaan. Dajal sanggup mnghupkan orang ma yang a bunuh, mnymbuhkan orang bua, orang sak lpra, an akan mnghupkan orang ma, mmunculkan ksuburan, mmbawa sunga, surga an nraka, mmrnahkan lang unuk hujan maka urunlah hujan, mmrnahkan bum unuk mnumbuhkan maka umbuhlah anaman-anaman. Da mampu mlha an mnngar banyak mpa paa waku brsamaan an a mmpunya kahlan unuk mnpu manusa.

Mnuru has rwaya Imam Ahma, a uurkan mmlk kla yang bsa rbang, luas kua lnga kla u 40 hasa. Kla puh u mmlk kkuaan sau langkahnya sama ngan sau ml jaraknya. Kla rsbu mmakan ap an mnghmbus asap, mampu rbang aas araan an mnybrang lauan. Kcpaannya spr awan up olh angn an bum brpuar rasa smakn cpa kka a braa angkasa.

Dajal brsama ngan para san ar golongan jn kafr (Qarn) yang wajahnya sama prss ngan orang-orang yang lah lama mnnggal spr orang ua, sauara, aau kraba, pngahabsan jn-jn u akan mnampakkan r mrka kpaa orang yang sang hup. Pngahabsan para san rsbu akan mngaakan bahwa Dajal aalah Tuhan.

Dngan kmampuan yang mlknya u maka a akan mncuskan rnya aalah Tuhan an akan mnpu manusa alam brpkr. Da mngaakan bahwa a lah bangun ar kmaan. Salah sau orang pnng akan a bunuh an pngahabsan a akan mnghupkannya. Ssuah u Allah akan mnghupkan apa yang a bunuh rsbu, slah u a ak mmlk kkuaan n lag.

Brlanaskan sumbr lan nang alam baka yang uls Anwar al-Awlak, sorang llak brman akan aang ar Manah, a akan mnmu Dajal, pngahabsan a brr paa aas Gunung Uhu, an ngan brannya mngaakan bahwa Dajal aalah Dajal. Pngahabsan a akan mmna krangan, "Apakah kamu prcaya bahwa saya aalah Tuhan jka saya mmbunuhmu an pngahabsan mnghupkan kamu?" Lalu Dajal mmbunuh llak brman rsbu, slah u mnghupkannya kmbal, namun llak u akan brcakap bahwa a smakn ak prcaya bahwa Dajal aalah Tuhan.

Da aang mmbawa bbrapa unsur alam spr ar an ap, (pnjlasan lan a mmbawa surga an nraka) sunga, an gunung ro. Pngahabsan a sanggup mngluarkan hara yang rpnam ar rrunuhan, shngga hara rsbu mngku Dajal spr sklompok lbah.

Basarkan sbuah has yang mncrakan nang Dajal. Has rsbu mncrakan suau har paa musm kmarau, Dajal akan mmna krangan, "Apakah kamu mngngnkan ap aau ar?" Jka mnjawab ar, u brmakna ap yang brkannya, Jka jawabannya ap, a akan mmbr ar. Kamu akan brkan ar jka kamu mngaku Dajal aalah Tuhan an bla kamu mura ar agama Allah. Apabla kamu smakn mmlh ap ap ap braa jalan Allah, maka kamu akan bunuhnya.

Kmaan

Mnuru has rwaya ar Imam Muslm, Dajal akan bunuh olh Isa koa Lu (اللد al-Lu) pnu grbang koa rsbu, Palsna. Mnuru Dr. Syauq Ssa ar pmbakaran Khall alam Ahlas Hah al-Nabaw, Lu aalah koa yang rlak ak jauh Baul Maqs aau Ela Palsna ak jauh Ramalah.

Lu mrupakan salah sau koa yang mngmbang aaran Sharon, yau 15 km nggara Tl Avv, Isral, konon koa Lu ahulu mnja mpa nggal Suku Bnyamn. Koa sluas 12.226 km pr ss u suah muncul sjak Pro Kanaan. Tmuan mbkar arah rsbu mnunjukkan Koa Lu lah kss sjak 5600 sampa 5250 sblum Mash.

Prlnungan ar Dajal

Nab Muhamma mngngakan para umanya unuk mmbaca an mnghafal spuluh aya prama ar Sura Al-Kahf sbaga prlnungan ar Dajal, an skranya bsa brlnung koa Manah an Mkkah, karna Dajal ak akan prnah bsa masuk koa rsbu yang amankan olh para malaka.

Muhamma juga mngngakan para umanya unuk broa kpaa Allah unuk rnu prlnungan ar Dajal. Doanya brbuny, “Ya, Allah saya brlnung kpaamu ar azab Jahannam, an azab kubur, ar fnah hup an slah ma an ar kjlkan fnah Sang a-Dajjal.”

Pngahabsan Muhamma juga mnkankan umanya, jka mnngar nang Dajal, unuk ak mnaangnya, karna pngaruhnya sangalah kua.

Lha pula

    Nab brsaba: “Waha manusa, ssungguhnya ak har makhluk muka bum n sjak Allah mncpakan Aam sampa har kama yang fnahnya smakn mula arpaa Dajjal.” (HR. Muslm no. 2946) Kanzul-'Ummal, jl VII, halaman 2028. Dalam Sahh Bukhor rwayakan bahwasanya Rasulullah SAW prnah mmbrkan khubah pan para sahabanya, lalu a mnybukan Dajjal. Da brsaba: “Saya bnar-bnar akan mmprngakan kalan nang Dajjal. Tak har sorang nab mlankan a prnah mmprngakan kaumnya nang masalah rsbu. Tap saya akan mngaakan kpaa kalan suau ucapan yang blum prnah uurkan olh sorang nab pun sblumku. Da u (Dajjal) pcak (brmaa sblah) sangkan Allah aklah pcak” (Sahh Jam’ Shogr 3495/ Al-Ban) "Taklah Allah mnguus sorang nab mlankan lah mmprngakan umanya nang Dajjal, an Nab Nuh lah mmprngakan hal u kpaa umanya, juga para nab yang aang ssuahnya..." (HR. Ahma. Syakh Al-Alban brkaa: sna has n shahh brlanaskan ngan prsyaraan yang nukan olh Syakhan. Ksah Dajjal hal. 69 Pusaka Imam Syaf') Lha Lsaanul ‘Arab (XI/236), Tarbul Qaamuus (II/152). Lha an-Nhaayah f Gharbl Has (II/102). Lsaanul ‘Arab (XI/236). Syakh Muhamma bn Shalh al-Usamn mngaakan, “Fnah yang sanga mula muka bum sjak Allah cpakan Aam aalah fnah Dajjal. Karna u, ak har sorang nab pun sjak nab Nuh sampa Muhamma kcual mrka suah mngngakan kaumnya akan bahaya Dajjal, sbaga prngaan arnya.” (Al-Majmu’ As-Tsamn II/175). Anas bn Malk brcakap, Rasulullah brsaba, “Taalah Allah mnguus sorang nab pun kcual pas para nab u lah mngngakan umanya akan orang yang bua sblah lag pnusa, ngalah ssungguhnya Dajjal u bua sblah an ssungguhnya Rabb kalan aklah bua sblah.” (HR. Al-Bukhar an Muslm). Asy-Syakh Ibnu ‘Usamn rahmahullahu brkaa: “Ya. Dajjal aalah manusa ar ban Aam. Bbrapa para ulama mncuskan Dajjal aalah san. Bbrapa lag mncuskan bapaknya manusa, bunya ar bangsa jn. Tap smua argumn n aklah mmpunya. Karna a buuh makan, mnum, an lannya. Olh karna u, Nab ‘Isa ‘alahssalam mmbunuhnya ngan prkara mmbunuh manusa basa.” (Asy-Syarhul Mum’ 3/275) Asy-Syakh Al-Alban rahmahullahu brkaa: “(Yang bnar) Dajjal aalah manusa. Fnahnya smakn mula ar (skar) fnah Eropa sbagamana banyak rangkan alam banyak has.” (Ash-Shahhah, 3/191) Rasulullah brsaba, “Ayah an Ibu Dajjal u mlwa prkawnannya slama 30 ahun anpa mlahrkan sau anak pun. Pngahabsan lahrlah ar mrka sorang anak lak-lak yang bua sblah maanya. Da mnja orang yang sanga brbahaya an sanga sk arnya (bag kua orang uanya an unuk uma manusa). Kua maanya rur, ap hanya ap rjaga.” (HR . Rwaya Imam Ahma alam musnanya) Sfa Dajjal bahwa a ak mmlk kurunan, rangkan alam has Ssa ar pmbakaran Sa’ al-Khur Rahyallahu anhu nang ksahnya brsama Ibnu Shayya, a brcakap kpaa Ssa ar pmbakaran Sa’, “Bukankah ngkau prnah mnngar Rasulullah Shallallahu 'alah wa sallam brsaba: إِنَّهُ لاَ يُوْلَدُ لَهُ. ‘Ssungguhnya a (Dajjal) ak bsa mmlk kurunan?’ Da (Ssa ar pmbakaran Sa’) brcakap, ‘Bnar,’ jawabku.” (Shahh Muslm, kab al-Fan, bab Dzkr Ibn Shayya (XVIII/50, Syarh an-Nawaw). Dar Huzafah rahyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brkaa: الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ “Dajjal caca maanya yang kr, krng rambunya, brsamanya surga an nrakanya. Nrakanya aalah surga an surganya aalah nraka.” (HR. Muslm, no. 2934) “...an saya mlha orang yang brambu kal pnk, yang maa-kanannya bua saya branya: Sapakah n? Lalu jawab, bahwa a aalah Mash a-Dajjal” (Bukhar 77:68,92) ‘Ssungguhnya Al-Sang A-Dajjal sorang lak-lak pnk, brkak bngkok, krng rambunya, bua sblah maanya, an maanya kabur ak mnonjol an ak juga ckung, jka a mmpraya kalan maka kahulah bahwa Tuhan kalan aklah bua sblah’ (Shahh. Has rwaya Ahma 23144, Ssa ar pmbakaran Dawu 4320) "Tak har sorang nab pun kcual lah mmprngakan ummanya nang Dajjal yang bua sblah lag pnusa. Kahulah bahwa Dajjal bua sblah maanya sangkan Allah aklah bua sblah. Truls ngah kua maanya; Kafr" (yang mampu baca olh sap muslm). (HR. Al-Bukhar 7131,7408, Muslm 2933) Truls slang kua maanya ك ف ر yang bsa baca olh mukmn yang bsa baca uls aaupun ak. Dar Anas bn Malk rahyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brkaa: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ اْلأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر “Tak har sorang nab pun kcual mmprngakan umanya ar Dajjal. Da bua, pnusa. Kahulah a bua, aapun Rabb kalan aklah mkan. Truls slang ua maa Dajjal:ك ف ر -yakn: kafr.” (HR. Al-Bukhar an Muslm no. 2933) Dalam sau rwaya ar Huzafah rahyallahu ‘anhu: يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ “Akan bsa mmbacanya smua mukmn yang bsa mnuls aaupun ak.” (HR. Muslm, 2934/105) Has rwaya al-Bukhar, an Muslm Para sahaba brcakap, “Dajjal n smakn mrp Ibnu Qahan sorang lak-lak ar Khuza’ah.” (H.R. Muslm, Kabul Iman, Bab Dzkrl Sang Ibn Maryam - Mash Dajjal, Jl 2 hal 237) "Jka a mmang Dajal, maka ngkau ak akan prnah bsa mmbunuhnya." (Shahh Muslm b Syarhn Nawaw juz XVIII hal 64) Drangkan alam sbuah has ar Muhamma bn al-Munkar, a brcakap, “Saya mlha Jabr bn ‘Abllah Rahyallahu anhuma brsumpah aas Nama Allah bahwasanya Ibnu Shayya aalah Dajjal.” Saya brcakap, “Engkau brsumpah aas Nama Allah?!” Da brcakap, “Ssungguhnya saya mnngar ‘Umar brsumpah rhaap hal u ss Nab Shallallahu 'alah wa sallam, lalu Nab Shallallahu 'alah wa salalm ak mngngkarnya.” Shahh al-Bukhar, kab al-I’shaam bl Kaab was Sunnah, bab Man Ra'-a Tarkan Nakr mnan Nabyy Hujjaun l man Gharr Rasuul (XIII/223, al-Fa-h), an Shahh Muslm, kab al-Fan wa Asyraahus Saa’ah, bab Dzkru Ibn Shayya (XVIII/52-53, Syarh an-Nawaw) ‘Da (Dajjal) aalah orang kafr,’ smnara saya aalah sorang muslm? Bukankah Rasulullah Shallallahu 'alah wa sallam prnah brsaba bahwa a (Dajjal) aalah orang yang ak mmlk anak, smnara saya lah mnnggalkan anak-anakku Manah? Bukankah Rasulullah Shallallahu 'alah wa sallam prnah brsaba bahwa a (Dajjal) ak akan prnah mmasuk Manah an Makkah, smnara saya aang ar Manah mnuju Makkah?” Ssa ar pmbakaran Sa’ al-Khur brcakap, “Nyars saja saya mnrma alasannya,” pngahabsan a brcakap, “Dm Allah, ssungguhnya saya mngnalnya an mngahu mpa lahrnya, an mana a skarang.” Ssa ar pmbakaran Sa’ brcakap, “Saya brcakap kpaanya, ‘Clakalah ngkau paa har-harmu.’” (Shahh Muslm, kab al-Fan wa Asyraahus Saa’ah bab Dzkru Ibn Shayya XVIII/51-52, Syarh an-Nawaw) “Tak akan gak har kama sampa kluar ga puluh Dajal pnusa, smuanya brusa aas nama Allah an Rasul-Nya.” (HR. Bukhar, no.7121, Ssa ar pmbakaran Dawu, no.4334, an Trmz, no.2218) Nab brkaa: “Lhalah a (Dajjal) braa Lau Surah (Lau Mrana) aau Lau Yaman (Lau Arab). Bahkan sbalknya a braa mur, a braa mur, a braa mur, an nab mnunjukkan angannya karah mur. (Shahh Muslm No.7028) Famah bn Qas crakan bahwa Nab saw brsaba mngna Dajjal, 119 – ( 2942 ) ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم (4/2261) “Arnya: Kahulah bahwa a braa lau Syam aau lau Yaman. Oh ak, bahkan a akan aang ar arah mur. Apa u ar arah mur? Apa u ar arah mur… an a brsyara ngan angannya mnunjuk k arah mur.” (Shahh Muslm 18:83) “Ssungguhnya ga ahun sblum kmunculan A-Dajjal, ahun prama, lang mnahan sprga ar hujannya, bum mnahan sprga hasl umbuhannya, an ahun kua, lang mnahan ua prga ar hujannya, an bum juga mnahan ua prga hasl anamannya, an ahun kga lang mnahan sluruh yang har paanya an bgu pula bum, shngga bnasalah sap yang mmlk gg pmamah an kuku.” (“Ksah Dajjal”, Syakh Muhamma Nashrun Al-Alban; Pusaka Imam Asy-Syaf’; hlm. 92) Dar Ssa ar pmbakaran Bakr Ash Shq, Nab shallallahu ‘alah wa sallam brsaba, الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ “Dajjal u kluar ar bum sblah mur yang namakan Khurasan. Dajjal akan sra olh kaum yang wajah mrka spr amng yang laps kul”. (HR. Trmz no. 2337 an Ibnu Majah no. 4072. Syakh Al Alban mngaakan bahwa has n shahh). An Nhayah fl Fan wal Malahm, 1: 128. Dalam has An Nawas bn Sam’an yang marfu’ (sampa paa Nab shallallahu ‘alah wa sallam) crakan, إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا “Dajjal u kluar slang Syam an Irak. Da lanas mrusak kanan an kr. Waha para playan Allah, ap guhlah.” (HR. Muslm no. 2937). يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى خَرَجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ “Akan muncul sklompok pmua yang (pana) mmbaca Al-Qur`an ap ak mlwa nggorokan mrka. Sap kal kluar sklompok mrka, maka akan rumpas shngga muncul Dajjal ngah-ngah mrka.” (HR. Ibnu Majah no. 174, lha Ash-Shahhah no. 2455)^ Dajjal akan masuk paa sap ngr ngan mmbawa fnahnya (rmasuk ngr ka n) kcual Makkah an Manah lanaran smua jalan yang mnuju k sana amankan malaka ngan brbars. Rasulullah Sallallahu ‘Alah wa Sallam brsaba, ‘Tak har sau ngr pun, mlankan smua njak olh Dajjal, kcual Makkah an Manah. Smua jalan yang mnuju ksana amankan ngan malaka ngan brbars. Maka brhnlah Dajjal sbuah kbun ( pnggr koa Manah). Manah brguncang ga kal. Lalu - kluarlah smua orang-orang kafr an munafk – Dar koa Manah mnmu Dajjal.’ (HR. Al-Bukhar 1881 an Muslm 2943) Allah سبحانه وتعالى lah mngharamkan Dajjal masuk Makkah an Manah. Ssungguhnya a mnjlajah sgala ngr kcual kuanya. Drwayakan ar Famah bn Qas رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mncrakan nang ksah Tamm a-Daar rsbu an pngalamannya ngah lauan kka brjumpa ngan ssosok makhluk yang rblnggu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mmbnarkan ksah Tamm a-Daar rsbu aalah Dajjal yang akan kluar ksuahan jaman. Maka para Ulama mnrma rwaya rsbu ar pmbnaran Rasulullah صلى الله عليه وسلم . D alam ksah rsbu crakan bahwa Dajjal brkaa: “…maka saya akan kluar an mngllng alam. Tak har saupun arah kcual saya masuk alam waku 40 malam, kcual Makkah an Thaybah (nama lan Manah) karna kuanya haramkan aasku. Sap saya akan mmasuk salah saunya, maka saya halang olh malaka-malaka yang angan-angan mrka rgnggam pang-pang yang rhunus mnghalauku ar kuanya…” maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mngaakan sambl mnunjuk ngan ongka k anah:هذه طيبة هذه طيبة هذهطيبة يغني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشامأو بحر اليمن لابل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق “Inlah yang maksu Thoybah 2x, nlah yang namakan sbaga Thoybah yakn al Manah. Bukankah saya prnah mngaakannya kpaa kalan?” Maka manusa mnjawab: Ya! Rasulullah pun صلى الله عليه وسلم brsaba: “Sungguh sanga mngagumkan saya bra ar Tamm a-Daar n, ssungguhnya a cocok ngan apa yang lah saya sampakan kpaa kalan nang Manah an Makkah. Kauhlah ssungguhnya a (Dajjal) har lau Syam aau lau Yaman. Tak, bahkan arah Tmur, bahkan arah Masryq sambl mngsyarakan ngan angannya k arah Tmur. (HR. Muslm alam Shahh Muslm/Kabul Fan wa Asyrahu as-Sa’ah, Bab Qshaul Jassaasah, Juz 18/83 ngan Syarh Nawaw) Drwaya lannya Dajjal ak mampu masuk k mpa masj yau, Masj Al-Haram, Masj Nabawy, Masj Al-Aqsha, an Masj Ah-Thûr. (Shahh. HR. Ahma 24085. Lha Ash-Shahhah 2934).^ "Rasulullah صلى الله عليه وسلم brsaba: ينزل الدجال في هذه السخة بمرقناة فيكن أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيو ثقها ربا طا مخافة أن تخر ج إليه Dajjal akan urun ar arah aaran brgaram yang brnama Marrqanah. Maka yang banyak mngkunya aalah para wana, sampa sorang lak-lak pulang k rumahnya mnmu srnya, bu an anak prmpuan sra sauara prmpuan an bbnya pngahabsan mrka ka karna khawar sumpamanya kluar mnmu Dajjal an mngkunya." (HR. Ahma (7/190) an shahhkan olh Ahma Asyakr) Asy-Syakh Muhamma bn Shalh Al-‘Usamn rahmahullahu mngaakan: “Tlah crakan, awal mula a kluar mnyru kpaa Islam, mngaku sbaga muslm. Pngahabsan mngaku sbaga nab, slah u mngaku sbaga lah.” (Asy-Syarhul Mum’ 3/268, lha Qshshau Dajjal wa Nuzul ‘Isa karya Asy-Syakh Al-Alban rahmahullahu) Dajjal akan kluar ar Yahuyah Ashbahan an 70.000 orang Yahu akan mnja pngkunya. Dar Anas bn Malk, Rasulullah shallallahu ‘alah wa sallam brsaba: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ التِّيجَانُ “Dajjal akan kluar ar Yahuyah Ashbahan an 70.000 orang Yahu yang mmaka mahkoa akan brlaku pngkunya.” (HR. Ahma 3: 224. Hasnya hasan kaa Syakh Syu’ab Al Arnauh) Pngku Dajjal yang rbanyak aalah ar kalangan Yahu. Rasulullah Sallallahu Alah wa Sallam brsaba, ‘Para pngku Dajjal aalah ar kumpulan Yahu Isfahan (salah sau wlayah Iran) ujuh puluh rbu orang yang mmaka hayalsah (op pnuup kpala).’ (HR. Muslm 2944).^ "Ssa ar pmbakaran Umamah, Rasulullah shallallahu ‘alah wa sallam brsaba, وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِىٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّى رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِى صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولاَنِ يَا بُنَىَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ “D slang fnah Dajjal aalah, a akan brcakap paa orang Arab, “Bagamana mnurumu jka saya mmbangkkan ayah an bumu, lalu ngkau brsaks bahwa saya aalah Rabbmu, apakah ngkau mau?” “Iya, mau”, jawab orang Arab rsbu. Lalu ua san mrp wuju ayah an bunya lanas kuanya brcakap, “Waha anakku, kulah a (yau Dajjal), karna a aalah Rabbmu”. (HR. Ibnu Majah no. 4077. Has n shahh kaa Syakh Al Alban sbagamana alam Shahh Al Jam’ no. 7875) Imam bn Hajar mnulskan alam kabnya Fahul Baar b Syarah Shahh Bukhar, bahwa masa u smua rasul mngaakan munafk, fasq, kafr, smua kluar ar Manah kcual orang – orang mukhlsn, orang – orang yang mncna Rasul Saw ak brgmng ar Manah Al Munawwarah. Imam Ibn Hajar, Kab Fahul Baar b Syarah Shahh Bukhar. "Kbanyakan orang yang mngku Dajjal alah kaum Yahu, para wana, an rakya jlaa" (Kanzul-'Ummal, jl VII, hal. 2065) "Dajjal musuh Allah, akan muncul an a akan sra olh bala nara yang rr ar kaum Yahu an sgala macam bangsa" (m, halaman 2974) "Awas! Kbanyakan kawan an pngku Dajjal alah kaum Yahu an anak-anak yang ak sah" (m, halaman 2998) "...an para wana akan ampak spr lak-lak an lak-lak akan nampak spr wana" (m, halaman 2998) "Har bbrapa kaum yang brsahaba ngan Dajjal akan brkaa: "Ssungguhnya kam knal bahwa Dajjal aalah kafr, ap kam brsahaba ngan Dajjal, agar kam mampu makan ar makanannya, an agar kam mampu mmbr makan rnak kam ar pohon-pohonnya" (Kanzul-'Ummal; jl VII, halaman 2092) Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brkaa: فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَهُ. فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّوْنَ فِي اْلأَمْرِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ. قَالَ: فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ… “Kluarlah paa har u sorang yang rbak aau slang orang rbak. Da brkaa: ‘Saya brsaks ngkau aalah Dajjal yang lah sampakan kpaa kam olh Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam.’ Dajjal brcakap (kpaa pngkunya): ‘Apa argumn kalan jka saya bunuh a an saya hupkan kmbal apakah kalan sang ragu kpaaku?’ Mrka brkaa: ‘Tak.’ Maka Dajjal mmbunuhnya an mnghupkannya kmbal….” (HR. Muslm no. 2938) Mnggrgaj ssorang pngahabsan mmbangkkannya kmbal. (HR. Muslm, 2938/113) Dar An-Nawwas bn Sam’an rahyallahu ‘anhu: Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brkaa: فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَاْلأَرْضَ فَتُنْبِتُ “…Da aang kpaa sau kaum mnakwah mrka. Mrkapun brman kpaanya, mnrma akwahnya. Maka Dajjal mmrnahkan lang unuk hujan an mmrnahkan bum unuk mnumbuhkan anaman, maka urunlah hujan an umbuhlah anaman….” (HR. Muslm no. 2937) Rasulullah Shalallahu ‘alah wasalam brsaba: walahu hmar yarkabuhu ‘arhu bayna uzunayh arba’unazroo”a. Da mmlk kla yang unggangnya, luas slang ua lnganya 40 hasa. (HR Ahma alam l Musna, an Hakm alam al-Musarok) "Bum akan gulung unuknya; a mnggnggam awan angan kanannya, an mnahulu maahar mpa rbnamnya; lauan hanya salam maa kaknya; pannya aalah gunung yang pnuh asap." (Kanzul-'Ummal, jl VII, halaman 2998) "Brsama-sama Dajjal akan bangkkan san-san yang agaknya mrp ngan orang-orang yang lah mnnggal, apakah u ayah aaukah sauara" (Kanzul-'Ummal; jl VII, halaman 2065) "San-san yang agaknya mrp ngan orang yang lah mnnggal akan mnyra Dajjal, an mrka akan brcakap kpaa orang yang sang hup: Knalkah ngkau paaku? Saya aalah sauaramu; saya aalah ayahmu; aau saya aalah salah sorang krabamu" (m, hal. 2078) "Brsama-sama Dajjal akan bangkkan san-san yang akan brkaa-kaa ngan manusa." (m, halaman 2104) Dar ‘Uqbah bn ‘Amr rahyallahu ‘anhu, a brkaa: Saya mnngar Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brcakap nang Dajjal: إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ “Sungguh Dajjal akan kluar an brsamanya har ar an ap. Apa yang amankan manusa ar sbnarnya aalah ap yang mmbakar. Apa yang amankan manusa ap ssungguhnya aalah ar mnum ngn yang sgar. Barangsapa slang kalan yang mnapanya brhasranya mmlh yang amankannya ap, karna u aalah ar sgar yang bak.” (HR. Muslm no. 2935) “D slang fnah-fnah (A-Dajjal) aalah, bahwa brsamanya har surga an nraka. Paahal ssungguhnya nrakanya aalah surga an surganya aalah nraka. Barangsapa mnapakan cobaan ngan nrakanya, hnaklah a brlnung kpaa Allah an hnaklah a mmbaca aya-aya awal surah Al Kahf. (HR Ibnu Majah – Shahh) Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brsaba: وَإِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ وَنَهْرٌ وَمَاءٌ وَجَبَلُ خُبْزٍ وَإِنَّ جَنَّتَهُ نَارٌ وَنَارَهُ جَنَّةٌ “…Ssungguhnya brsama a har surga an nrakanya, sunga an ar, sra gunung ro. Ssungguhnya surganya Dajjal aalah nraka an nrakanya Dajjal aalah surga.” (HR. Ahma. Asy-Syakh Al-Alban rahmahullahu brkaa: sananya shahh. Lha Qshshau Mash Dajjal) Dalam has An-Nawwas bn Sam’an rahyallahu ‘anhu crakan, Rasulullah Shallallahu ‘alah wa sallam brkaa: وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوْزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ “…Da mnaang rrunuhan an brkaa: ‘Kluarkanlah prbnaharaanmu.’ Maka kluarlah prbnaharaannya mngku Dajjal spr sklompok lbah.” (HR. Muslm no. 2937) Kka Dajal sang brkuasa ngan prbuaan-prbuaannya yang mrusak bum, Allah mnguus Isa bn Maryam kmuka bum mnara puh sblah mur Damaskus unuk mmbunuh Dajal, an ugasnya pun brhasl, Nab Isa brhasl mmbunuh Dajal Bab Lû (ka Baul Maqs, Palsna). (Lha HR. Muslm 2937) “Ssungguhnya Isa Bn Maryam Akan Mmbunuh Dajjal D Bab Lu (Grbang Lu).” (Hr Ahma, Turmuz, Dan Nu’Am Bn Hama). Mnghafal prmulaan sura Al-Kahf عَنْ أَبِيْ الدَرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَجَّالِ Dar Ssa ar pmbakaran Dara bahwasanya Nab shallallahu ‘alah wa sallam brsaba, “Barangsapa mnghafal spuluh aya prama ar sura al-Kahf maka a amankan ar Dajjal.” (HR. Muslm, no.809) HR. Muslm, no.588. “Barangsapa yang mnngar nang Dajjal hnaklah a mnjauh arnya. Dm Allah! Ssungguhnya har sorang lak-lak akan mnaangnya an a mnyangka rnya brman, lalu a jusru mngkunya karna pngaruh syubha (krancuan yang mbulkan Dajjal).” (HR. Ssa ar pmbakaran Dawu, no.4319, an shahhkan Al-Alban alam Al-Msykah 3:1515)

Tauan luarunas.com

Tags (agg): unkrs, ajjal ajal, rjmahan ar slah, syra mshha, ghala, mnghupkan orang ma, a bunuh, 47, 48 mnymbuhkan, sbagan, lag mnyaakan, bapaknya, manusa bunya ar, has an, nawas, bn sam an, marfu sampa, paa, nab, pusa lmu, pngahuan kpaaku, mrka, brkaa ak ajjal, mmbunuhnya ajjal, ajal, pusa lmu pngahuan, ajjal, program kulah, pgawa, klas, wkn, pusa, lmu pngahuan, kskuf, nsklop bahasa, nonsa, nsklopa

Sapa u Dajjal mnuru Alquran?

Dajjal (bahasa Arab: الدّجّال, ransl. a-Dajjāl‎) aalah sorang okoh alam skaolog Islam yang akan muncul mnjlang kama. Dajal kaakan kafr an jaha, pmbawa fnah (ujan) rbsar an ak aa ujan yang rbsar slan u.

Dajjal cpakan unuk apa?

Ja ksmpulannya, Allah mncpakan Dajjal aalah unuk mnguj manusa skalgus mmbrkan plajaran kpaa ka.

Dar mana asal usul Dajjal?

Dajjal lahr ngr Samrah (Samara), ngr kcl Palsna warsan Nab Sulaman. Ngr Samrah n brasal nama sorang ar Ban Isral (Musa Samr) pmbua brhala sap mas. Ia pngku Nab Musa 'Alahssalam yang kmuan ssa an mrupakan okoh kafr yang sbu alam Al-Qur'an.

Klmahan Dajjal u apa?

Dajjal Taku ngan Dukhan Dbu-bupun akan brrbangan mmbnuk asap yang glap an sanga bal. Inlah yang bsa mnja klmahan Dajjal an sanga aku olh Dajjal, karna asap n apa mmbua Dajjal mnja caca an pasukannya hancur lbur.