Passing menggunakan punggung kaki dalam permainan sepak bola bertujuan memberikan

Bagamana cara mngumpan bola alam spak bola? nlah yang srng anyakan olh sswa. Mar olahraga sau n sbnarnya apa ka jumpa hampr smua jnjang. Pmbahasan rka knk asar spak bola yang mlpu mnggrng, mnmbak, mngopr, an mngumpan juga aa LKS. Sayangnya, ak smua sswa mmbacanya msk mar rsbu srng muncul sbaga bur soal ujan.


Mmbrkan umpan rmasuk alam knk asar passng aau opran. Banya umpan rcpa kka poss bola aa ara gawang lawan. Maka ar u, cara mngumpan bola pun ak bolh lakukan smbarangan karna momn rsbu bsa mnja pnnu gol. Pman pun harus mmplajar varas knk asar umpan lambung, cpa, maupun pnk. Paa ksmpaan kal n saya akan mnjlaskan nang cara mngumpan bola alam prmanan spak bola lngkap.


3 Cara Mngumpan Bola Dalam Spak Bola an Tknknya

Mmbrkan umpan kpaa kawan mmlk ngka ksulan lbh ngg arpaa mlakukan opran. Olh karnanya kalan prlu mnguasa knk asar mngumpan bola rlbh ahulu. Tujuannya ak lan unuk mmnmalsr pman lawan mmoong umpan yang ka brkan. Paa waku brsamaan kalan juga prlu mmkrkan bagamana agar umpan bsa rma lbh muah olh anggoa m.


Saknya aa 3 cara mngumpan bola alam spak bola yang harus kalan kahu. Kganya mmlk grakan sra nangan mnggunakan poss kak yang brba yakn kak bagan alam, luar, an punggung. Tnu saja hasl umpan yang rcpa pun akan brba ssua bagamana ka mmlhnya.

Baca juga : Bnuk Lahan Kombnas an Koornas Spak Bola Lngkap

Cara mngumpan bola alam spak bola harus lakukan ngan bak an bnar agar man apa mnrma bola ngan muah sra lawan sul unuk mrbunya. Tknk mngumpan bola alam prmanan spak bola apa lakukan ngan bbrapa cara. Aapun cara mlakukan knk mngumpa bola alam spak bola yau mngumpan ngan kak bagan luar, mngumpan ngan punggung kak, an mngumpan ngan kak bagan alam.

Tknk Mngumpan Bola Dngan Kak Bagan Dalam

Kak bagan alam paa asarnya gunakan unuk mncpakan nangan lambung. Kka suah mnguasanya, kalan akan mampu mmbrkan umpan lambung kpaa man sau m scara akura. Cara mngumpan bola sau n sanga fkf paka unuk mlwa banyak lawan skalgus. Trlbh jka pnyrang m mmlk posur ngg maka umpan lambung akan sanga smpurna.


Tknk asar mnnang kak alam mmang suah srng ajarkan paa sswa bak scara or maupun prakkum. Msk mkan, rnyaa mash aa bbrapa sswa yang mngaku ksulan unuk mmahamnya. Jka kalan salah saunya maka smaklah pmbahasan bawah karna saya akan mngajarkann cara mngumpan bola kak alam mula ar ahap awal sampa akhr.

Poss Awal

Scara gars bsar aa ga ahapan yang harus kalan plajar yakn grakan awalan, mngumpan, an follow up. Mlakukan awalan yang bak mampu mmbua ua ahap lanya mnja lbh muah unuk lakukan. Smaklah poss awal unuk mngumpan bola bawah:

Poss awal alam cara mngumpan bola ngan kak bagan alam yau anaranya:
  Skap ubuh awal ngan brr mnuju arah grakan.Kak umpu lakkan sampng bola an kuk sk luu sra arahkan bahu ssua grakannya.Kua angan sk rnangkan an lakkan sampng baan.Gunakan prglangan kak unuk mnnang k arah luar ngan cara puar, kmuan kunc.Pusa panangan maa arahkan mnuju bolanya.

Grakan Mngumpan

Cara mngumpan bola alam spak bola spr grakan mngumpan n apa lakukan ngan bbrapa langkah bawah n yau:
  Paskan man yang brkan umpan alam kaaan sap.Lakukan grakan mnnang k arah blakang ngan cara mnark ungka. Slah u ungka ayun k arah pan mnuju bola.Kak ayunkan pa mnuju bola bagan ngahnya.

Grakan Akhr

Grakan akhr alam knk mngumpan bola mnggunakan kak bagan alam apa lakukan ngan bbrapa langkah spr bawah n:
  Bra baan pnahkan k arah kak umpu bagan pan.Dwaku brsamaan lakkan kak yang brguna unuk mnnang k arah pan.Arahkan panangan ana mnuju bola.Ulang an lakukan bbrapa kal langkah-langkah aas.

Tknk Mngumpan Bola Dngan Kak Bagan Luar

Cara mngumpan bola alam spak bola mnggunakan kak bagan luar mmlk klbhan arpaa ua mo lan. Kalan bsa mncpakan umpan kjuan maupun puan yang nunya sanga brguna kka mlakukan srangan. Tap unuk mnguasa knk rsbu kalan buuh lahan yang run an lan. Tak sk pman yang gagal an akhrnya bola rpoong sblum mncapa man sau m.Mngumpan Bola Dngan Kak Bagan Luar

Banyak pula pman mnggunakan kak luar unuk mmbrkan umpan pnk kpaa anggoa m. Agar kalan ak blunr kka mnggunakan knk mngumpan sau n. Maka smaklah bbrapa langkah yang harus prhakan bawah:


Poss Awal

spr yang ka kahu bahwa kak luar mmlk klbhan unuk mmbrkan umpan jarak ka kpaa rkan. Olh karnanya kalan harus l an ha-ha pnuh prmbangan. Karna sk saja kalan salah mmprks suas maka bola akan rbu olh lawan. Poss awal alam cara mngumpan bola ngan kak bagan luar yau anaranya:

  Skap ubuh awal ngan brr mnuju arah grakan ar bolanya.Kak umpu lakkan sampng bola.Kua angan sk rnangkan an lakkan sampng baan.Gunakan prglangan kak unuk mnnang k arah alam ngan cara puar, kmuan kunc.Pusa panangan maa arahkan mnuju bolanya.

Grakan Mngumpan

Cara mngumpan bola alam spak pola fas n mnkbrakan paa konsnras sra grakan. D buku LKS sbnarnya pun suah bahas apa saja yang harus kalan lakukan kka mmbrkan umpan mmaka kak luar. D bawah n saya lah mrangkum langkah-langkahnya:

  Paskan man yang brkan umpan alam kaaan sap.Lakukan grakan mngumpan ngan cara mnark kak k arah blakang.Slanjunya kak ayun k arah pan mnuju bola sra prpuaran kak mnuju arah alam.Kak ayunkan pa mnuju bola bagan ngahnya.
Baca juga : Poss Poss Prmanan Sofball Lngkap Dngan Pnjlasan

Grakan Akhr

Grakan akhr alam knk mngumpan bola mnggunakan kak bagan luar apa lakukan ngan bbrapa langkah spr bawah n:
  Bra baan pnahkan k arah pan.Dwaku brsamaan lakkan kak yang brguna unuk mnnang k arah pan.Arahkan panangan ana mnuju bola.

Tknk mngumpan Bola Dngan Punggung Kak

Kalan mau mmbrkan umpan jauh an cpa? nangan mmaka punggung kak bsa mnja solus. Msk banyak paka unuk mnggrng ap fakanya ka juga bsa mmbrkan umpan mnggunakan knk sau n. Sayangnya, cara mngumpan bola ngan punggung kak mmrlukan akuras ngg. Kalan juga prlu powr yang ssua kka mlpaskan nangan.

Mngumpan Bola Dngan Punggung Kak

Poss Awal

Basanya, nangan punggung kak ngan ujuan unuk mmbrkan umpan lakukan slah mnggrng. Tap ak jarang pula saya mnjumpa pman mmakanya kka poss brr aau brhn. Maka ar u, smaklah grakan awalan umpan cpa brku:

  Skap ubuh awal ngan brr mnuju arah grakan.Kak umpu lakkan sampng bola an kuk sk luu sra arahkan bahu ssua grakannya.Kua angan sk rnangkan an lakkan sampng baan.Gunakan prglangan kak unuk mnnang k arah blakang ngan cara puar, kmuan kunc.Pusa panangan maa arahkan mnuju bolanya.

Grakan Mngumpan

Kalan harus mmbrkan prhaan lbh paa grakan mngumpan bola. Pasalnya, knk punggung kak mmrlukan konsnras sra akuras ngg paa waku yang sama. Jka gagal nu saja nangan akan mnja blunr unuk m. Olh karnanya, smaklah bbrapa pon brku:

Mngapa mnggunakan punggung kak alam prmanan spak bola brujuan unuk mmbrkan?

Fungs ar mnnang mnggunakan punggung kak aalah : Mnbr umpan jarak pnk aau jarak jauh.

Apa yang maksu ngan passng ngan mnggunakan punggung kak?

Passng ngan Punggung Kak Poss awal ubuh hampr sama ngan grakan passng jarak ka, hanya saja pman mnnang bola ngan punggung kak. Jarak nangan juga bsa lbh jauh. Cara mlakukannya: Poss ubuh lurus mnghaap k arah bola.

Bagamana hasl bola yang nang ngan mnggunakan punggung kak?

Paa asarnya, hasl ar nangan punggung kak basanya mlambung. Namun, jka pspak bola suah hanal mnggunakan jns nangan n, nangan bola ngan mnggunakan punggung kak akan mnghaslkan bola yang arahnya mnaar ngan kcpaan ngg aau kras.

Sbukan nkaor aau langkah langkah mlakukan knk mnnang bola mnggunakan punggung kak aau shoong?

Cara Mnnang Bola Mnggunakan Punggung Kak. Lakkanlah kak umpu sampng bola. ... . Posskanlah baan agak conong k pan.. Arahkan panangan fokus k bola. ... . Ayunkanlah kak yang gunakan unuk mnnang k arah bola, sra ayunan angan an pnggang..