Soal Pilihan ganda tentang Toleransi dan menghargai perbedaan

Contoh Soal PG Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Semester 2 K13 Beserta Jawaban~Part-10 - Melanjutkan soal PG agama Islam bagian ke-9 (soal nomor 81-90) kelas 11 semester genap kurikulum 2013 edisi revisi, pilihan ganda bagian ke-10 berisikan materi soal yang sama, yaitu soal PG tentang Toleransi alat pemersatu bangsa. Dimulai dari pertanyaan nomor 91, berikut dibawah ini soal-soal agama Islam kelas 11 semester genap kurtilas edisi revisi dilengkapi kunci jawaban. 91. Di bawah ini yang merupakan toleransi dalam hal akidah adalah…. a. menghargai pendapat orang lain b. tidak mau menerima perbedaan yang ada c. menghargai perbedaan aturan di tempat lain d. memberi kebebasan beribadah umat agama lain e. menerima dengan senang hati pemberian orang lain Jawaban: d 92. Orang yang mengimani Al-Qur’an meunrut Surah Yunus [10] ayat 40-41 yaitu…. a. memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an b. mengerti akan adanya Al-Qur’an c. mengesakan Al-Qur’an d. mempercayai Al-Qur’an e. meyakini Al-Qur’an Jawaban: a 93. Allah SWT. memberi kebebasan manusia untuk memilih beriman atau kafir. Jika manusia memilih kafir, yang akan bertanggung jawab adalah…. a. orang tua b. sahabat karib c. anak-anak mereka d. diri mereka sendiri e. teman akrab Jawaban: d 94. Manusia yang memilih kafir akan mendapat balasan dari Allah SWT. berupa…. a. surga b. neraka c. syafaat d. kemudahaan untuk masuk surga e. keringanan timbangan amal baik Jawaban: b 95. Orang-orang kafir sama dengan orang zalim, yaitu orang-orang yang…. a. menganiaya diri sendiri dengan memilih kafir b. memilih beriman c. melaksanakan perintah Allah d. mejauhi larangan Allah SWT. dan rasul-Nya e. melaksanakan perintah rasul Jawaban: a 96. Sikap menghargai perbedaan atau dalam bahasa agama disebut tasamuh yang berarti pula…. a. ikhlas b. toleransi c. diskriminasi d. jujur e. benar Jawaban: b 97. Berikut ini termasuk ciri-ciri orang yang bersikap tasamuh, kecuali…. a. menghargai perbedaan b. tidak suka berdebat c. hidup damai d. mengolok-olok e. bersikap jujur Jawaban: d 98. Toleransi yang berhubungan dengan kehidupan sosial (kemasyarakatan) adalah dicerminkan dalam perbuatan seperti berikut, yaitu…. a. berakhlak baik terhadap orang tua dan sesama manusia b. melaksanakan semua ibadah fardhu c. menumbuhkan sikap saling bekerja sama dengan sesama manusia d. melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya e. mengeluarkan zakat dan infak dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Jawaban: a 99. Toleransi dalam pandangan Islam termasuk…. a. perilaku tercela b. perilaku terpuji c. akhlak yang hina d. perbuatan yang kurang baik e. akhlak madmumah Jawaban: b 100. Kandungan Surah Yunus ayat 40-41 berisi ajaran tentang….. a. toleransi b. sabar c. tawakal d. ikhtiar e. doa Jawaban: a

Lanjut ke soal penilaian akhir semester genap => Contoh Soal UAS/PAT Agama Islam (PAI) Kelas XI Semester 2 K13 Beserta Jawaban

Newer Posts Older Posts

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal PAI kelas 9 semester 2 Tentang Menyuburkan Kebersamaan dengan Toleransi dan Menghargai Perbedaan, Ada 27 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Pilihan Ganda

  1. Sikap yang benar terhadap tetangga nonmuslim adalah . . . .

a. membiarkannya agar bebas

b. membuatkan tempat ibadah

c. diperlakukan secara khusus

d. menghormati dan menghargainya

2. Berikut ini toleransi yang benar adalah . . . .

a. saling membantu dalam kesulitan

b. ikut merayakan hari raya mereka

c. menemani mereka saat beribadah

d. mensalati jenazah non muslim

3. Dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan maka kehidupan masyarakat akan . . . .

a. adil dan seragam

c. sama keyakinannya

b. sama keinginannya

d. damai dan sejahtera

4. Jika ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka kita sikap kita adalah . . . .

a. mendukung perbuatan tersebut

b. membiarkannya tumbuh

c. menolak keras tapi tidak anarkhis

d. membantu dengan memberi dana

5. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar saling . . . .

a. bekerja sama sekali-kali saja

b. menghormati dan menghargai

c. mempengaruhi dan menguasai

d. menolong dengan mengharap upah

6. Sebagai wujud toleransi kepada sesama muslim jika ada salah seorang anggota masyarakat muslim mengalami kesulitan maka warga yang lain hendaknya . . . .

a. membantunya  

b. membiarkannya

c. menegurnya

d. membicarakan

7. Toleransi kepada nonmuslim dibolehkan dalam hal-hal berikut, kecuali

a.ekonomi   

b.politik   

c. ibadah

d.sosial

8. Berikut ini yang merupakan wujud sikap toleransi adalah . . . .

a. menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lain

b. ikut merayakan hari besar keagamaan umat lain

c. bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya

d. tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah

9. Allah Swt. menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila . . . .

a. bersatu dan bekerjasama

b. mengabaikan persamaan

c. bersatu demi kekuasaan

d. bermusuhan

10. Arti tasamuh adalah . . . .

a. mencurigai    

b. waspada     

c. membiarkan  

d. toleransi

11. Apabila pembaca Al-Qur’an mendapati tanda waqaf saktah maka . . . .

a. ia harus berhenti    

b. ia harus berhenti sejenak, tanpa mengambil nafas

c. Ia boleh berhenti boleh diteruskan

d. Ia harus terus, tidak boleh berhenti

12. Sikap yang tepat kepada sesama mukmin adalah . . . .

a. saling menolong supaya mendapat pujian

b. saling membantu supaya dianggap anak saleh

c. saling bekerja sama untuk berbuat jahat

d. saling menghormati dan menghargai

13. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan . . . .

a. satu barisan yang rapi dan saling bekerja sama

b. satu pakaian yang coraknya beragam

c. satu bangunan yang saling menguatkan

d. satu rangkaian tali yang saling menguatkan

14. Arti potongan ayat berikut ini:  أَكْرَمَكُمْ   adalah . . . .

a. paling mulia di antara kalian

b. bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

 c. supaya kalian saling mengenal

d. paling beriman di antara kalian

15. Arti potongan ayat berikut ini:  وَقَبَآئِلَ adalah . . . .

a. bersuku-suku                

b. ketakwaan kepada Allah Swt.

c. agar saling membantu 

d. supaya kalian saling mengenal

16. Orang yang mulia dihadapan Allah Swt. adalah yang paling . . .

a. pandai           

b. bertakwa   

c. kaya    

d. tampan

17. Apabila menjumpai tanda waqaf jaiz tasawi maka . . . .

 a. boleh berhenti, / diteruskan   

b. terus lebih utama     

c. berhenti lebih utama                

d. harus diteruskan

18. Secara bahasa waqaf berarti . . . .

 a. bersuara       

b. berhenti        

c. berdengung 

d. terus

Soal Essay:

  1. Jelaskan akibat negatif tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat!
  2. Sebutkan masing-masing dua contoh toleransi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah!
  3. Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz!
  4. Jelaskan kandungan Q.S. Al-Hujrat ayat 13!
  5. Jelaskan pengertian waqaf menurut istilah ilmu tajwid!
  6. Jelaskan bagaimana menerapkan toleransi kepada non muslim !
  7. Jelaskan bagaimana menerapkan toleransi kepada sesama muslim !
  8. Jelaskan apa yang maksud “umat Islam bagaikan satu tubuh” !
  9. Jelaskan pengertian toleransi!

Soal Soal Lainnya:

1. Arti dari kalimat "La a'budu ma ta'buduna" yaitu ....a. Wahai orang-orang kafirb. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembahc. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah

d. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah

b. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

2. Cara bersikap dalam menghadapi perbedaan agama yaitu dengan cara ....a. Mengikuti keyakinan nyab. Tidak menyalahkannya karena memiliki perbedaan agamac. Mengikuti tata cara ibadah nya

d. Memahami ajaran agama nya

b. Tidak menyalahkannya karena memiliki perbedaan agama

3. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan toleransi, kecuali ....a. Beribadah bersama umat agama lainb. Menghormati umat agama lainc. Berdialog dengan umat agama lain

d. Bersilaturahmi dengan umat agama lain

a. Beribadah bersama umat agama lain

4. Sikap toleransi diperlukan terutama dalam masyarakat yang ....a. Homogenb. Heterogenc. Eksklusif

d. Menengah

5. Berikut ini adalah manfaat sikap toleransi, kecuali ...a. Berlapang dada dalam segala perbedaanb. Menimbulkan perpecahan dan perselisihanc. Menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama

d. Menghindarkan dari kekerasan dan kekacauan

b. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan

6. Dasar dari sikap toleransi adalah ...a. Pertengkaranb. Perdebatanc. Kasih sayang

d. Berputus asa

7. Arti tasamuh adalah ....a. saling tolong menolongb. meletakkan sesuatu pada tempatnyac. tabahd. mendekatkan manusia kepada Allah SWTe. sikap tenggang rasa

8. Surah Al-Kafirun mengandung ajaran tidak boleh mencampuradukkan dalam urusan ....a. jual belib. silaturrahmic. aqidah dan ibadahd. duniae. muamalah

9. Sikap toleransi diperlukan terutama dalam masyarakat yang ....a. homogenb. heterogenc. eksklusifd. menengah

e. biasa

10. Cara bersikap dalam menghadapi perbedaan agama yaitu dengan cara ....a. mengikuti keyakinannyab. tidak menyalahkan karena memiliki perbedaan agamac. mengikuti tata cara ibadahnyad. memahami ajaran agamanya

e. mengerti pemahaman keyakinan

b. tidak menyalahkan karena memiliki perbedaan agama

11. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan toleransi, kecuali ....a. menghargai umat agama lainb. menghormati umat agama lainc. berdialog dengan umat agama laind. bersilaturrahmi dengan umat agama laine. beribadah bersama umat agama lain

e. beribadah bersama umat agama lain

12. Perhatikan QS Al-Kafirun ayat 2 berikut ini !لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾Sikap yang sesuai dengan ayat diatas adalah …….a. Seorang muslim tidak akan kerjasama dengan pemeluk agama lainb. Seorang muslim dilarang mengunjungi tempat ibadah agama lainc. Seorang muslim tidak akan menyembah Tuhan selain Allahd. Ajaran yang paling benar adalah Islam

Jawaban:

c. Seorang muslim tidak akan menyembah Tuhan selain Allah


13. Perhatikan ayat berikut ! لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِ يْنِTerjemahan yang tepat dari ayat tersebut diatas ialah ……a. Untukmu agamamu, dan untukku agamakub. Beribadahlah sesuai dengan agamamu masing-masingc. Kita semua bebas beribadah sesuai agama masing-masingd. Beribadah yang paling benar adalah sesuai dengan ajaran Islam

Jawaban:

a. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku

14. Toleransi yang tidak diperbolehkan adalah dalam hal …a. ibadahb. muamalahc. imand. kerja sama

Jawaban:

15. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita dianjurkan untuk mengutamakan sikap….a. acuh tak acuhb. antipatic. semena – menad. toleransi

Jawaban:

16. Surah al-Kafirun mengandung ajaran tidak boleh mencampuradukkan dalam urusan ....a. jual belib. silaturahmic. ibadahd. dunia

Jawaban:

17. Allah Swt.melarang umat islam .....ibadah umat agama laina. Menghormatib. Menggangguc. Menghargaid. Mempersilakan

Jawaban:

18. Sifat tenggang rasa dan saling menghormati hak orang lain disebut dengan ...a. Tasamuhb. Tafakurc. Tadaburd. Qanaah

Jawaban:

19. Kandungan surah al-Kafirun [109] ayat 1-6 berisi tentang ajakan ....a. Toleransi antarumat seagamab. Toleransi antarumat beragamac. Toleransi dalam masyarakatd. Toleransi di lingkungan kerja

Jawaban:

b. Toleransi antarumat beragama

20. Berikut manfaat dari toleransi, kecuali ....a. Terciptanya persahabatanb. Terciptanya persaudaraanc. Terciptanya persatuan masyarakatd. Terciptanya perilaku tidak terpuji

Jawaban:

d. Terciptanya perilaku tidak terpuji

21. Kandungan Surah Yunus ayat 40-41 berisi ajaran tentang ....a. Toleransib. Sabarc. Tawakald. Ikhtiar

Jawaban:

22. Toleransi dalam istilah Arab disebut ....a. Tabayyunb. Tasamuhc. Tadabburd. Ta'aruf

Jawaban: